$218.42

LSI MegaRAID SAS 9341-4I, 4 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/10/50

$298.86

LSI MegaRAID SAS 9341-8I, 8 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/10/50

$465.02

LSI MegaRAID SAS 9361-4I, 4 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/6/10/50/60

$652.27

LSI MegaRAID SAS 9361-8I, 8 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/6/10/50/60

$874.56

MegaRAID SAS 9361-16I, 16 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/6/10/50/60