$305.00

LSI MegaRAID SAS 9341-8I, 8 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/10/50

$345.00

LSI MegaRAID SAS 9341-4I, 4 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/10/50

$556.81

LSI MegaRAID SAS 9361-4I, 4 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/6/10/50/60

$738.63

LSI MegaRAID SAS 9361-8I, 8 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/6/10/50/60

$1,100.00

MegaRAID SAS 9361-16I, 16 Port 12Gb/s, SAS/SATA RAID Controller, PCIe x8 RAID 0/1/5/6/10/50/60